Privacy Policy

 

Privacy Policy

 1. In the course of your activities, the P2P.mk platform, which is administered by and is owned by GOLDMAN CAPITAL DOOEL SKOPJE with an address at 29/11 Vladimir Polezhanovski St. Skopje (hereinafter P2P) processes personal data

This policy explains the types of information we may collect and retain when you visit the P2P website, how that information is used, and with whom the data is shared. It also sets out how you can contact us if you have questions or concerns about this information.

We are committed to keeping your personal information private and secure. The current Privacy Policy aims to inform you how and why we process your personal data in relation to:

 •  our website (hereinafter “website”) and

  performance of our activity as an Internet-based peer-to-peer platform for facilitating activities in concluding agreements for assignment of claims (cession) between investors and originators. The P2p.mk platform also acts as an advertising tool, providing users with ideas and information as a personal data controller.

  What information do we collect and process?

  P2P collects, uses, stores and processes your personal data that is necessary to perform our activity. For this purpose, we process the following types of personal data:

 •  If you want to register on our website – first and last name, email address, phone number (if you want).  
 •  When you visit our website – IP address.  
 •  Information obtained from cookies – Please see the section Cookies.
 • If you access our website on your mobile phone or device, we may also collect the unique device identifier and IP address of the mobile device, as well as information about your device's operating system, mobile carrier and your location information.

If you enter into an assignment agreement, the information we collect includes:

 •     информации     за верификација – име и презиме, дата на раѓање, Адреса, Град, Држава, Матичен број; 
 •     контакт     информации – мобилни и телефонски  броеви, адреса за електронска пошта    
 •     електронска     и хартиена коресподенција меѓу нас     (ако содржи лични податоци).

Податоците кои ги користиме се или директно обезбедени од Вас.: 

Имајте предвид дека дел од обработката на Вашите лични информации погоре е неопходна за да се регистрирате на нашата платформа и да склучите договор со нас . Ако не ги дадете Вашите податоци за идентификација и контакт, веројатно нема да можеме да Ви обезбедиме услуги.

Зошто ги обработуваме Вашите лични податоци и по кој основ?

Ги обработуваме Вашите лични податоци врз основа на потпишана изјава за согласност за обработка на лични податоци од ваша страна, доколку склучите договор за отстапување на побарување (цесија) врз основа на закон за спречување на перење пари:

 •     кога     ќе ни оставите порака – за да Ве     контактираме, да обезбедиме поддршка,     да одговориме на Вашето барање и да     комуницираме врз основа на нашиот     легитимен интерес за да обезбедиме     услуги или да извршиме комуникација     поврзана со извршувањето на договорот     со нас;
 •     за     да Ве идентификуваме, да обезбедиме и     да управуваме со опцијата да ги провериме     Вашите детали  на нашата     веб-страница врз основа на извршувањето     на нашиот договор и нашиот легитимен     интерес да обезбедиме лесни и ефективни     услуги;
 •     за     да обезбедиме сигурност на нашата     веб-страница и да ги спречиме нападите     врз основа на нашиот легитимен интерес     да осигураме заштита на податоците и     средствата на P2P.    
 •     за     да Ви овозможиме користење на нашите услуги, само ако сте дале Ваша согласност за тоа.

Ако сте инвеститор  или аплицирате за да станете инвеститор на нашата платформа,  ги обработуваме Вашите лични податоци за:

 •     да     го идентификуваме и потврдиме Вашиот     идентитет, за да ги одржуваме Вашите     информации ажурирани и точни врз основа    на нашите законски обврски;   
 •     да     ги провериме и прикажеме Вашите податоци     за усогласеност со законодавството за     санкции и ембарга врз основа на нашиот     легитимен интерес да го следиме законот     и да ги почитуваме законските обврски;
 •     да     Ви обезбедиме информации за нашите     услуги и да Ви помогнеме и     да одговориме на Вашите барања во врска     со информациите / прашањата за P2P платформата пред да склучиме договор;

Заштита на лични податоци

Личните податоци на корисниците ќе се користат и обработуваат во потребната мера за целите на објавените услуги, достапни преку платформата P2p.mk, во согласност со нормативниот ред и ќе бидат заштитени со технички и организациски мерки, во согласност со Законот за заштита на личните податоци 

Откривање на трети лица

ГОЛДМЕН КАПИТАЛ не продава, разменува или изнајмува лични податоци на трети страни. Личните податоци можат да се објавуваат само во согласност со законските прописи утврдени со регулативата за заштита на личните податоци, како и други важечки прописи. Со цел да ги исполниме нашите активности, можеме да ги споделиме Вашите лични податоци со: даватели на услуги за пребарувачи, кои му помагаат на P2P платформата во подобрување и оптимизирање на веб-страницата (на пр. само технички информации); финансиски или судски органи, државни агенции или јавни органи, на барање и до степен дозволен со закон и одредени регулирани професионалци, компании за спречување на измама; ако сме обврзани да ги дистрибуираме или споделуваме Вашите лични податоци со цел да се придржуваме кон која било законска обврска или да се спроведе било каков договор со Вас или нашите добавувачи за да ги заштитиме правата, сопственоста, сигурноста на нашите клиенти или други, вклучувајќи ги и правилата за спречување финансиски тероризам и спречувањето на перење пари.

Период на задржување

При определување на периодите на задржување на податоците, ги земаме предвид локалните закони, договорните обврски и очекувањата и барањата на нашите клиенти. Кога повеќе не ни требаат информациите, ние безбедно ги бришеме или уништуваме. P2P платформата ќе ги задржи Вашите информации само онолку колку што ни требаат и каде имаме легитимна причина да го сториме тоа. P2P ќе зачува лични податоци под одредени околности, како што се регулаторните барања, P2P можеби ќе треба да ги чува податоците за подолг временски период.

Вашите права

Имате право да:

 •     пристапите     до личните податоци обработени од P2P платформата; 
 •     побарате     корекција на Вашите лични податоци што     се неточни или застарени;
 •     ги     бришете Вашите лични податоци под     одредени околности, доколку Вашите     податоци повеќе не се потребни за целите     за кои се собрани и немаме други правни     основи за обработка на податоците;
 •     се     спротивставите на обработката на Вашите     лични податоци во секое време, од     легитимни причини, освен ако не е поинаку     дозволено со важечките закони, или да     поднесете жалба до надзорните органи.     Ако поднесете приговор, имаме можност     да покажеме дека имаме легитимни     интереси кои ги заобиколат Вашите права     и слободи;
 •     да     ја ограничите обработката на Вашите     информации само под одредени законски     услови;
 •     ги     пренесете Вашите податоци, што значи     да обезбедиме лични информации за Вас     или друг контролор во најчесто     употребуван, машински читлив формат,     но само кога обработката на таа     информација е заснована на (i) Вашата     согласност; или (ii) извршување на договор     на кој сте член.
 •     ја     повлечете во секое време Вашата     согласност за обработка на лични     податоци кога обработката е заснована     на Ваша согласност (како што е примање     на маркетинг пораки од нас) без да влијае     на законитоста на обработката врз     основа на согласноста дадена пред     нејзиното повлекување.

Ако не сте задоволни со тоа како управуваме со Вашите лични податоци, имате право да поднесете жалба до регулаторот за заштита на податоците.

Рекламни комуникации 

При склучување деловен однос со P2P платформата за користење на услугите, Ви се нуди можност да изберете дали сакате да добивате разни известувања и други комуникации преку пошта, e-mail пораки, телефон и/или текстуални пораки (SMS) од P2P платформата. Овие комуникации може да содржат, на пример, податоци за најновите услуги од P2P платформата. Добивањето на известувања може да ги откажете во секое време, со поднесување на изјава во P2P платформата. 

Ве молиме имајте предвид дека повремено може да ви испраќаме важни информации во врска со услугите на P2P платформата кои ги користите или сте ги користеле. Овие известувања не спаѓаат во рекламни комуникации.

Валидност и ажурирање на Политиката за приватност

P2P  има право да ја ажурира оваа политика за приватност во секое време. Кога ќе го сториме ова, ние ќе ја објавиме ажурираната верзија на нашата веб-страница со наведување на датумот на ажурирањето. Вие прифаќате дека е Ваша одговорност периодично да ја проверувате Политиката за приватност и сте свесни за промените.

Контактирајте нè

Ако имате прашања во врска со Политиката за приватност за лични податоци, практики или комуникација со страницата, Ве молиме контактирајте нè на:

 •      Име и Презиме:     Христина Ивановиќ Блажевска
 •     Адреса:     Владимир Полежанов 29/13 , Скопје
 •     Телефон:     071-297-744
 •     Емаил:    [email protected]

Follow Us on Social Media


Facebook Twitter Instagram Linkedin