УСЛОВИ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕПОРАЧАЈ И ЗАРАБОТИ

 

УСЛОВИ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕПОРАЧАЈ И ЗАРАБОТИ ПРОМО

1. Организатор на Програмата “ПРЕПОРАЧАЈ И ЗАРАБОТИ” еГОЛДМЕН КАПИТАЛ ДООЕЛ СКОПЈЕсо адреса на ул.Владимир Полежановски бр.29/11 Скопје, со ЕМБС 7443609 и ЕДБ 4080020591968, во понатамошниот текст „p2p.mk“.

2. Дефиниции
2.1. Работен ден – секој работен ден, согласно работното време на банките во Република Северна Македонија, освен сабота, недела и државни празници.
2.2. Платформа – значи p2p.mkи сајтовите креирани и сервисирани од p2p.mkпод име на домен www.p2p.mk и да им овозможи на своите корисници да користат различни интерактивниуслуги понудени со тоа, кои работат во опсегот на оваа страница.
2.3. Корисник – лице регистрирано на порталот како негов корисник, вклучително и Инвеститор, Оригинатор и Посредник.
2.4. Профил на корисникот – личен профил на корисникот на платформата, кој е автоматски
креиран откако Корисникот ќе се регистрира на платформата и е постојано достапен за Корисникототкако ќе ја внесете адресата на е-пошта и лозинката на корисникот на платформата
2.5. Виртуелна сметка – посебна сметка обезбедена за секој корисник од страна на платформата заевидентирање на порамнувања и трансакции кои произлегуваат од Општите услови на корисниците и Договорот за заем.

3. Програмата „ПРЕПОРАЧАЈ И ЗАРАБОТИ“ е достапна од 14.02.2024 година. p2p.mk има право напрекине или измени сегашните услови на Програмата „ПРЕПОРАЧАЈ И ЗАРАБОТИ“еднострано и без поединечно известување на Корисникот или трето лице.

4. Секој регистриран Корисник на www.p2p.mk кој купил побарувања од платформата има право да учествува во ПРЕПОРАЧАЈ И ЗАРАБОТИ
Услови кои мора да бидат исполнети од страната што препорачува:
4.1. Програмата ПРЕПОРАЧАЈ И ЗАРАБОТИможе да се користи за препорака кон потенцијалниот Инвеститор само еднаш, без разлика колку Профили имаат на Платформата
4.2. Страната која препорачуване може да биде правно лице, кое како акционер/партнер или законски застапник е регистрирано и во препорачаната страна или обратно.
4.3. Препорачаната страна, која сака да учествува во програмата, го користи линкот кој се наога на неговиот профил на платформата, линкот е персонализиран и се однесува само на корисникот на профилот.

Постојат два начини на препораки:

- со внесување на маил од Упатената страна со клик на копчето “Покани”

- со копирање на линкот кој е персонализиран и посебен за секој Корисник на профилот. Линкот може да се прати на Viber, SMS, Messenger, WhatsUp

4.4. Упатувачката страна му доделува на p2p.mkда контактира со упатената страна, со цел објаснување на условите за учество на Платформата и за учество во програмата “ПРЕПОРАЧАЈ И ЗАРАБОТИ”

5. Услови и правила за учество во Програмата “ПРЕПОРАЧАЈ И ЗАРАБОТИ”во односдо упатената страна:

5.1. Страната која препорачува не може да биде правно лице, кое како акционер/партнер или законски застапник е регистрирано и во препорачаната страна или обратно.

5.2. Упатената страна треба да се регистрира како Инвеститор на www.p2p.mk.

Доколку секоја нова регистрација на Профил на платформата е со исти лични податоци, но различен е-маил нема да биде прифатена за учество во програмата.

5.3. Упатената страна мора да направи уплата, во тој случај Упатената страна и Препорачаната страна добиваат надоместоксогласно условите од промотивниот период во прилог

1 препорака

1 уплата

Еднократен надоместок од МКД 2.000 и тоа:

  • МКД 1.000 за Упатувачка страна
  • МКД 1.000 за Препорачаната страна

Минимална уплата МКД 50.000

Горенаведениот износ се исплака на виртуелната сметка на Профилите на Упатувачката страна и Препорачаната страна.

НАПОМЕНА: Уплатите се однесуваат и за P2Pmax.

5.4. Износите наведени во член 5.3 треба целосно да се инвестираат во платформата.

6. Бонусите се финансираат во Виртуелната сметка на Упатената страна и Препорачаната страна автоматски на денот на уплатата на упатената страна доколку сите барања на Програмата се исполнети.

7. Сите бонуси за „ПРЕПОРАЧАЈ И ЗАРАБОТИ“ не може да се повлечат пред да се инвестираатна платформата.

8. Забрането е на инвеститорите да ја користат Програмата „ПРЕПОРАЧАЈ И ЗАРАБОТИ“ на начин што еразлични од принципите на p2p.mkи целта на Програмата – препорачување на пријателисо цел користење на услугите на p2p.mk. На инвеститорите им е забрането да ја користат Програмата наначин кој може да се дефинира како злоупотреба со него, по сопствена дискреција на p2p.mk.

9. Корисникот е должен веднаш да го прекине своето учество во Програмата доколку p2p.mk побара по сопствено убедување.

10. Правните односи кои произлегуваат од Програмата „ПРЕПОРАЧАЈ И ЗАРАБОТИ“ ќе се регулираат соусловите и условите на Програмата „ПРЕПОРАЧАЈ И ЗАРАБОТИ“ кои се објавени на платформата во моментот кога упатената страна ја процесирала Пријавата за регистрација до p2p.mkпреку платформата. Со учество во програмата, Корисниците се согласуваат со овие Услови, вклучително и обезбедување на нивните лични податоци како што е предвидено овде иво согласност со сите барања од Правилата за заштита на податоците. p2p.mkкако организатор на Програмата го задржува правото еднострано да ги промени овие одредби и услови.

11. Личните податоци на упатената страна ќе бидат обработени за опишаната цел Наведена во член 5, освен ако упатената страна не ја прифати понудата за учество во„ПРЕПОРАЧАЈ И ЗАРАБОТИ“ и се регистрира како Инвеститор. p2p.mk има право да ги обработиличните податоци на упатувачката страна и на упатената страна со цел да го исполни својотдоговорните обврски според овие услови. Дополнителни информации заобработката на личните податоци може да се најде во политиката за приватност на p2p.mk достапна навеб-страница: https://p2p.mk/privacy-policy/

Овие одредби и услови се на сила од 14.02.2024 година

Следете нè на социјалните медиуми


Facebook Twitter Instagram Linkedin