Политика на Приватност

 

Политика на приватност

 1. Во текот на Вашите активности, платформата P2P.mk кој е администриран од и е во сопственост на ГОЛДМЕН КАПИТАЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ  со адреса на ул.Владимир Полежановски бр.29/11 Скопје (во понатамошниот текст P2P) обработува лични податоци

Оваа политика ги објаснува видовите информации кои може да ги собереме и задржиме при посета на веб-страницата на P2P, како и на кој начин се користат тие информации и со кого се споделуваат податоците. Исто така, одредува на кој начин може да нè контактирате доколку имате прашања или сте загрижени за овие информации.

Ние сме посветени на чување на Вашите лични податоци приватни и безбедни. Сегашната Политика за приватност има за цел да Ве информира како и зошто ги обработуваме Вашите лични податоци во однос на:

 •     нашата     веб-страница (во понатамошниот текст     “веб-страница”) и  
 •     извршување     на нашата активност како како интернет-базирана платформа peer-to-peer за олеснување на активностите при склучување на договори за отстапување на побарување(цесија) помеѓу инвеститори и оргинатори. Платформата P2p.mk делува и како алатка за рекламирање, обезбедувајќи им на корисниците идеи и информации во својство на контролор за лични податоци.

Кои информации ги собираме и обработуваме?

P2P  ги собира, користи, чува и обработува Вашите лични податоци кои се неопходни за извршување на нашата активност. За таа цел ги обработуваме следниве типови на лични податоци:

 •     Ако     сакате да се регистрирате на нашата веб-страница – име и презиме,     адреса за е-пошта, телефонски број (ако     сакате).     
 •     Кога     ќе ја посетите нашата веб-страница –     IP адреса.    
 •     Информации     добиени од колачиња – Ве молиме     погледнете го делот Колачиња.    
 •     Доколку     пристапите до нашата веб-страница на     Вашиот мобилен телефон или уред, ние     исто така можеме да ги собереме уникатниот     идентификатор на уредот и IP адресата     на мобилниот уред, како и информации     за оперативниот систем на Вашиот уред,     мобилниот оператор и информациите за     Вашата локацијa.

Доколку склучите договор за отстапување на побарување (цесија), информациите што ги собираме вклучуваат:

 •     информации     за верификација – име и презиме, дата на раѓање, Адреса, Град, Држава, Матичен број; 
 •     контакт     информации – мобилни и телефонски  броеви, адреса за електронска пошта    
 •     електронска     и хартиена коресподенција меѓу нас     (ако содржи лични податоци).

Податоците кои ги користиме се или директно обезбедени од Вас.: 

Имајте предвид дека дел од обработката на Вашите лични информации погоре е неопходна за да се регистрирате на нашата платформа и да склучите договор со нас . Ако не ги дадете Вашите податоци за идентификација и контакт, веројатно нема да можеме да Ви обезбедиме услуги.

Зошто ги обработуваме Вашите лични податоци и по кој основ?

Ги обработуваме Вашите лични податоци врз основа на потпишана изјава за согласност за обработка на лични податоци од ваша страна, доколку склучите договор за отстапување на побарување (цесија) врз основа на закон за спречување на перење пари:

 •     кога     ќе ни оставите порака – за да Ве     контактираме, да обезбедиме поддршка,     да одговориме на Вашето барање и да     комуницираме врз основа на нашиот     легитимен интерес за да обезбедиме     услуги или да извршиме комуникација     поврзана со извршувањето на договорот     со нас;
 •     за     да Ве идентификуваме, да обезбедиме и     да управуваме со опцијата да ги провериме     Вашите детали  на нашата     веб-страница врз основа на извршувањето     на нашиот договор и нашиот легитимен     интерес да обезбедиме лесни и ефективни     услуги;
 •     за     да обезбедиме сигурност на нашата     веб-страница и да ги спречиме нападите     врз основа на нашиот легитимен интерес     да осигураме заштита на податоците и     средствата на P2P.    
 •     за     да Ви овозможиме користење на нашите услуги, само ако сте дале Ваша согласност за тоа.

Ако сте инвеститор  или аплицирате за да станете инвеститор на нашата платформа,  ги обработуваме Вашите лични податоци за:

 •     да     го идентификуваме и потврдиме Вашиот     идентитет, за да ги одржуваме Вашите     информации ажурирани и точни врз основа    на нашите законски обврски;   
 •     да     ги провериме и прикажеме Вашите податоци     за усогласеност со законодавството за     санкции и ембарга врз основа на нашиот     легитимен интерес да го следиме законот     и да ги почитуваме законските обврски;
 •     да     Ви обезбедиме информации за нашите     услуги и да Ви помогнеме и     да одговориме на Вашите барања во врска     со информациите / прашањата за P2P платформата пред да склучиме договор;

Заштита на лични податоци

Личните податоци на корисниците ќе се користат и обработуваат во потребната мера за целите на објавените услуги, достапни преку платформата P2p.mk, во согласност со нормативниот ред и ќе бидат заштитени со технички и организациски мерки, во согласност со Законот за заштита на личните податоци 

Откривање на трети лица

ГОЛДМЕН КАПИТАЛ не продава, разменува или изнајмува лични податоци на трети страни. Личните податоци можат да се објавуваат само во согласност со законските прописи утврдени со регулативата за заштита на личните податоци, како и други важечки прописи. Со цел да ги исполниме нашите активности, можеме да ги споделиме Вашите лични податоци со: даватели на услуги за пребарувачи, кои му помагаат на P2P платформата во подобрување и оптимизирање на веб-страницата (на пр. само технички информации); финансиски или судски органи, државни агенции или јавни органи, на барање и до степен дозволен со закон и одредени регулирани професионалци, компании за спречување на измама; ако сме обврзани да ги дистрибуираме или споделуваме Вашите лични податоци со цел да се придржуваме кон која било законска обврска или да се спроведе било каков договор со Вас или нашите добавувачи за да ги заштитиме правата, сопственоста, сигурноста на нашите клиенти или други, вклучувајќи ги и правилата за спречување финансиски тероризам и спречувањето на перење пари.

Период на задржување

При определување на периодите на задржување на податоците, ги земаме предвид локалните закони, договорните обврски и очекувањата и барањата на нашите клиенти. Кога повеќе не ни требаат информациите, ние безбедно ги бришеме или уништуваме. P2P платформата ќе ги задржи Вашите информации само онолку колку што ни требаат и каде имаме легитимна причина да го сториме тоа. P2P ќе зачува лични податоци под одредени околности, како што се регулаторните барања, P2P можеби ќе треба да ги чува податоците за подолг временски период.

Вашите права

Имате право да:

 •     пристапите     до личните податоци обработени од P2P платформата; 
 •     побарате     корекција на Вашите лични податоци што     се неточни или застарени;
 •     ги     бришете Вашите лични податоци под     одредени околности, доколку Вашите     податоци повеќе не се потребни за целите     за кои се собрани и немаме други правни     основи за обработка на податоците;
 •     се     спротивставите на обработката на Вашите     лични податоци во секое време, од     легитимни причини, освен ако не е поинаку     дозволено со важечките закони, или да     поднесете жалба до надзорните органи.     Ако поднесете приговор, имаме можност     да покажеме дека имаме легитимни     интереси кои ги заобиколат Вашите права     и слободи;
 •     да     ја ограничите обработката на Вашите     информации само под одредени законски     услови;
 •     ги     пренесете Вашите податоци, што значи     да обезбедиме лични информации за Вас     или друг контролор во најчесто     употребуван, машински читлив формат,     но само кога обработката на таа     информација е заснована на (i) Вашата     согласност; или (ii) извршување на договор     на кој сте член.
 •     ја     повлечете во секое време Вашата     согласност за обработка на лични     податоци кога обработката е заснована     на Ваша согласност (како што е примање     на маркетинг пораки од нас) без да влијае     на законитоста на обработката врз     основа на согласноста дадена пред     нејзиното повлекување.

Ако не сте задоволни со тоа како управуваме со Вашите лични податоци, имате право да поднесете жалба до регулаторот за заштита на податоците.

Рекламни комуникации 

При склучување деловен однос со P2P платформата за користење на услугите, Ви се нуди можност да изберете дали сакате да добивате разни известувања и други комуникации преку пошта, e-mail пораки, телефон и/или текстуални пораки (SMS) од P2P платформата. Овие комуникации може да содржат, на пример, податоци за најновите услуги од P2P платформата. Добивањето на известувања може да ги откажете во секое време, со поднесување на изјава во P2P платформата. 

Ве молиме имајте предвид дека повремено може да ви испраќаме важни информации во врска со услугите на P2P платформата кои ги користите или сте ги користеле. Овие известувања не спаѓаат во рекламни комуникации.

Валидност и ажурирање на Политиката за приватност

P2P  има право да ја ажурира оваа политика за приватност во секое време. Кога ќе го сториме ова, ние ќе ја објавиме ажурираната верзија на нашата веб-страница со наведување на датумот на ажурирањето. Вие прифаќате дека е Ваша одговорност периодично да ја проверувате Политиката за приватност и сте свесни за промените.

Контактирајте нè

Ако имате прашања во врска со Политиката за приватност за лични податоци, практики или комуникација со страницата, Ве молиме контактирајте нè на:

 •      Име и Презиме:     Христина Ивановиќ Блажевска
 •     Адреса:     Владимир Полежанов 29/13 , Скопје
 •     Телефон:     071-297-744
 •     Емаил:    [email protected]

Следете нè на социјалните медиуми


Facebook Twitter Instagram Linkedin