УСЛОВИ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕПОРАЧАЈ И ЗАРАБОТИ

 

УСЛОВИ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕПОРАЧАЈ И ЗАРАБОТИ

1. Организатор на Програмата “ПРЕПОРАЧАЈ И ЗАРАБОТИ” е ГОЛДМЕН КАПИТАЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ со адреса на ул.Владимир Полежановски бр.29/11 Скопје, со ЕМБС 7443609 и ЕДБ 4080020591968, во понатамошниот текст „p2p.mk“.

2. Дефиниции
2.1. Работен ден – секој работен ден, согласно работното време на банките во Република Северна Македонија, освен сабота, недела и државни празници.
2.2. Платформа – значи p2p.mkи сајтовите креирани и сервисирани од p2p.mkпод име на домен www.p2p.mk и да им овозможи на своите корисници да користат различни интерактивниуслуги понудени со тоа, кои работат во опсегот на оваа страница.
2.3. Корисник – лице регистрирано на порталот како негов корисник, вклучително и Инвеститор, Оригинатор и Посредник.
2.4. Профил на корисникот – личен профил на корисникот на платформата, кој е автоматски
креиран откако Корисникот ќе се регистрира на платформата и е постојано достапен за Корисникототкако ќе ја внесете адресата на е-пошта и лозинката на корисникот на платформата
2.5. Виртуелна сметка – посебна сметка обезбедена за секој корисник од страна на платформата заевидентирање на порамнувања и трансакции кои произлегуваат од Општите услови на корисниците и Договорот за заем.

3. Програмата „ПРЕПОРАЧАЈ И ЗАРАБОТИ“ е достапна од 20.10.2023 година. p2p.mk има право да гипрекине или измени сегашните услови на Програмата „ПРЕПОРАЧАЈ И ЗАРАБОТИ“ еднострано и без поединечно известување на Корисникот или трето лице.

4. Секој регистриран Корисник на www.p2p.mk кој купил побарувања од платформата има право да учествува во ПРЕПОРАЧАЈ И ЗАРАБОТИ
Услови кои мора да бидат исполнети од страната што препорачува:
4.1. Програмата ПРЕПОРАЧАЈ И ЗАРАБОТИможе да се користи за препорака кон потенцијалниот Инвеститор само еднаш, без разлика колку Профили имаат на Платформата
4.2. Страната која препорачуване може да биде правно лице, кое како акционер/партнер или законски застапник е регистрирано и во препорачаната страна или обратно.
4.3. Препорачаната страна, која сака да учествува во програмата, го користи линкот кој се наога на неговиот профил на платформата, линкот е персонализиран и се однесува само на корисникот на профилот

Постојат два начини на препораки:
- со внесување на маил од Упатувачката страна со клик на копчето “Покани”
- со копирање на линкот кој е персонализиран и посебен за секој Корисник на профилот. Линкот може да се прати на Viber, SMS, Messenger, WhatsUp
4.4. Упатувачката страна му доделува на p2p.mkда контактира со упатената страна, со цел објаснување на условите за учество на Платформата и за учество во програмата “ПРЕПОРАЧАЈ И ЗАРАБОТИ”

5. Услови и правила за учество во Програмата “ПРЕПОРАЧАЈ И ЗАРАБОТИ”
во односдо упатената страна:
5.1. Страната која препорачува не може да биде правно лице, кое како акционер/партнер или законски застапник е регистрирано и во препорачаната страна или обратно.
5.2. Упатената страна треба да се регистрира како Инвеститор на www.p2p.mk.
Доколку секоја нова регистрација на Профил на платформата е со исти лични податоци, но различен е-маил нема да биде прифатена за учество во програмата.
5.3. Упатената страна мора да направи уплата, со уплатата Препорачаната страна добива еднократен надоместок согласно тарифата за надоместоци во прилог

Од 10 000 МКД до 30 000 МКД – 300 МКД
Од 30 000 МКД до 300 000 МКД – 600 МКД
Од 300 000 МКД до 1 000 000 МКД – 1800 МКД
Над 1 000 000 МКД - 1%
Горенаведените износи се исплакаат на виртуелната сметка на Профилот на Препорачаната страна.
НАПОМЕНА: Уплатите се однесуваат и за P2Pmax.

5.4. Износите наведени во член 5.3 треба целосно да се инвестираат во платформата.


6. Бонусите се финансираат во Виртуелната сметка на Препорачаната страна автоматски на денот на уплатата на упатената страна доколку сите барања на Програмата се исполнети.

7. Сите бонуси за „ПРЕПОРАЧАЈ И ЗАРАБОТИ“ не може да се повлечат пред да се инвестираатна платформата.

8. Забрането е на инвеститорите да ја користат Програмата „ПРЕПОРАЧАЈ И ЗАРАБОТИ“ на начин што еразлични од принципите на p2p.mkи целта на Програмата – препорачување на пријателисо цел користење на услугите на p2p.mk. На инвеститорите им е забрането да ја користат Програмата наначин кој може да се дефинира како злоупотреба со него, по сопствена дискреција на p2p.mk.

9. Корисникот е должен веднаш да го прекине своето учество во Програмата доколку p2p.mk побара по сопствено убедување.

10. Правните односи кои произлегуваат од Програмата „ПРЕПОРАЧАЈ И ЗАРАБОТИ“ ќе се регулираат соусловите и условите на Програмата „ПРЕПОРАЧАЈ И ЗАРАБОТИ“ кои се објавени на платформата во моментот кога упатената страна ја процесирала Пријавата за регистрација до p2p.mkпреку платформата. Со учество во програмата, Корисниците се согласуваат со овие Услови, вклучително и обезбедување на нивните лични податоци како што е предвидено овде иво согласност со сите барања од Правилата за заштита на податоците. p2p.mkкако организатор на Програмата го задржува правото еднострано да ги промени овие одредби и услови.

11. Личните податоци на упатената страна ќе бидат обработени за опишаната цел Наведена во член 5, освен ако упатената страна не ја прифати понудата за учество во„ПРЕПОРАЧАЈ И ЗАРАБОТИ“ и се регистрира како Инвеститор. p2p.mk има право да ги обработиличните податоци на упатувачката страна и на упатената страна со цел да го исполни својотдоговорните обврски според овие услови. Дополнителни информации заобработката на личните податоци може да се најде во политиката за приватност на p2p.mk достапна навеб-страница: https://p2p.mk/privacy-policy/

Овие одредби и услови се на сила од 20.10.2023 година.

Следете нè на социјалните медиуми


Facebook Twitter Instagram Linkedin