Oпшти Услови

 

ОПШТИ УСЛОВИ

за користење на платформата p2p.mk

ОПШТИ ОДРЕДБИ
Овие Општи одредби и услови ги регулираат правилата според кои корисниците можат да ги користат услугите на платформата P2p.mk.
P2p.mk е домен кој функционира како интернет-базирана платформа peer-to-peer за олеснување на активностите за одобрување заеми на корисници од оригинатори, купување одделни побарувања по заеми од други корисници и исполнување на склучените договори. Платформата P2p.mk делува и како алатка за рекламирање, обезбедувајќи им на корисниците идеи и информации.
P2p.mk е администриран од и е во сопственост на ГОЛДМЕН КАПИТАЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ со адреса на ул.Владимир Полежановски бр.29/11 Скопје, со ЕМБС 7443609 и ЕДБ 4080020591968
Податоци за кореспонденција:

Телефон: +389 76 303 225

Е-пошта: [email protected]

Лице за контакт: Теодор Тодоровски

P2p.mk како дигитална платформа комуницира со оргинаторите и корисниците без да биде страна во трансакциите меѓу нив и без да презема одговорност за нив, администрирајќи ги нивните обврски преку софтверска апликација за организација и управување.
P2p.mk може да продава одредени места на платформата, наменети за дистрибуција на рекламна содржина од трети лица во својство на огласувачи, а во овие случаи односите меѓу нив се регулирани со посебен договор.
КАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГИТЕ И КОРИСНИЦИТЕ
Оргинаторите со кои се вршат трансакциите односно се склучуваат договори, преку платформата P2p.mk се финансиски друштва основани и регистрирани во согласност со Законот за финансиски друштва на Република Северна Македонија.
Корисниците на платформата P2p.mk се физички или правни лица кои сакаат од Оргинаторите да откупат побарувања на веќе дадени заеми со што би стекнале право за примање исплати.
Кредитите пласирани на p2p.mk Оргинаторите ги одобруваат по барање, прелиминарно истражување и одобрување на барателот и ги исплаќаат врз основа на експлицитен писмен договор за кредит склучен во согласност со законските прописи на РСМ.
Кредитите кои што се пласирани на p2p.mk се необезбедени и финансирани од сопствените средства на Оргинаторот и по нивното пласирање на платформата, инвеститорите можат даги купат и да се стекнат со права за плаќање што подлежат на експлицитен писмен договор со Оргинаторот.
Договорите за отстапување на побарувањата со инвеститорите се склучуваат од далечина со електронски потпис. Електронскиот потпис се создава со генерирање на лична лозинка од „P2p.mk“, која ја сочинува секоја алфанумеричка комбинација, која се испраќа до корисникот по неговата прелиминарна идентификација преку е-пошта или телефонски.
Создавањето на електронскиот потпис се врши со генерирање на лична лозинка, која ја сочинува секоја алфанумеричка комбинација, која му се дава на ИНВЕСТИТОРОТ по неговата прелиминарна идентификација преку е-пошта или телефонски. Корисникот се согласува дека потписите создадени според претходната одредба ќе имаат правно значење на своерачен потпис.
Договорот за отстапување на побарувањата стапува во сила по извршената уплата од страна на инвеститорот. Плаќањето се смета за извршено по потврда за прием на износот на жиро-сметката на Оргинаторот или администраторот на платформата и кога корисникот ќе избере опција за реинвестирање или автоматско инвестирање со спроведување на готовинско порамнување.
Средствата што ги инвестираат Инвеститорите преку платформата P2p.mk за купување на побарувања не се депозити.
Услугите што се обезбедуваат преку платформата не се лиценцирани инвестициски услуги и не подлежат на регулаторните правила за јавна понуда на хартии од вредност и за пазарни финансиски инструменти или други прописи што ги регулираат активностите на инвестициските посредници, шемите за колективни инвестиции и други друштва за колективни инвестиции.
Искористувајќи ја можноста понудена од платформата P2p.mk за отстапување на побарувања, корисникот целосно ги презема поврзаните ризици од делумна или целосна загуба на вложените средства.
Со цел да се зголеми сигурноста на инвестицијата и да се ублажи ризикот, Оргинаторот обезбедува гаранција за откуп на побарувањето во согласност со договорот помеѓу иницијаторот и инвеститорот.
Минималниот износ за инвестиција е 50 (педесет) евра, во денарска противвредност согласно средниот курс на НБРСМ на денот на уплатата на средствата.
III. ПРИСТАП И КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ

Платформата P2p.mk овозможува пристап до услугите по задолжителната регистрација на корисникот преку креирање и персонализирање на кориснички профил.
Некои од информативните услуги на платформата P2p.mk им се обезбедуваат на корисниците без потреба од претходна регистрација. Ова се информативните делови со отворен пристап по првичната визуелизација на веб-страницата.
Корисникотго регистрира својот кориснички профил во платформата P2p.mk, обезбедувајќи ги потребните информации и документи, според внесените критериуми и наведените чекори за регистрација. Доколку е потребно, корисникот дава дополнителни информации, помош за верификација и идентификација, што се смета дека се согласува да се изврши со внесување на првичните информации за регистрација. Автоматизиран систем го води корисникот низ процедурата за регистрација.
Корисникот се обврзува да обезбеди точни, ажурирани и сеопфатни информации за негова идентификација според поставените критериуми и услови за регистрација.
Секој корисник е лично одговорен за точноста на содржината внесена и објавена од него во платформата P2p.mk, вклучувајќи ги и декларациите дадени преку личниот кориснички профил.
Платформата P2p.mk го задржува правото да ја следи точноста и навременоста на податоците обезбедени од корисниците на нивните регистрирана профили, да одбие и да ја прекине регистрацијата без известување доколку утврди неусогласеност со внесените податоци, што укажува на недоволни или неточни податоци или со цел да се спречи прекршување на важечкиот закон.
Корисникот го користи регистрираниот профил во платформата P2p.mk откако ќе биде потврден и активиран од администраторот, доколку ги исполнува сите критериуми за регистрација, за што ќе биде известен преку воспоставениот канал за комуникација.
Со активирање на корисничкиот профил, се смета дека корисникот го овластил и дозволил p2p.mk, како сопственик на платформата P2p.mk, да ги изврши потребните активности за давање услуги на корисникот според модулите и функционалностите на p2p.mk платформata, што одговара на податоција и критериумите кои ги внесил на својот кориснички профил.
Корисниците на платформата P2p.mk мора да бидат полнолетни лица над 18 години кои имаат деловна способност легално да склучуваат договори.
Корисниците на платформата P2p.mk може да бидат физички лица, трговци поединци и правни лица соодветно регистрирани во надлежен регистар, идентификувани вклучително и преку нивните законски застапници во согласност со барањата на важечкото законодавство.
Секој корисник на платформата P2p.mk е одговорен за чување на доверливоста на корисничките имиња, лозинките, идентификациските кодови и броевите обезбедени и користени од него, и е одговорен за секое дејство и пристап извршен со нив, а кои ќе се сметаат за извршени во име на на сметка на корисникот.
Корисникот се обврзува да ја чува доверливоста на информациите за пристап до неговата сметка и е целосно одговорен за сите дејствија што се вршат со користење на корисничкото име и лозинката. Корисникот се обврзува веднаш да ја извести платформата за неовластен пристап или, по веројатност и сомневање за таков пристап, како и за секое друго можно нарушување на безбедноста.
P2p.mk обезбедува пристапност, континуитет и безбедност кои се заеднички за дигитална содржина или услуги од ист тип во рамките на разумните очекувања на корисниците. Пристапот до Услугите може привремено да биде ограничен од надворешни причини надвор од контрола на Администраторот на платформата, вклучително, но не ограничувајќи се на виша сила, случајни настани, глобални проблеми со Интернет или причини поради опремата на Оргинаторот или корисникот, во кој случај ќе биде потребно неопходни чекори за да се врати пристапот што е можно поскоро.
Платформата P2p.mk ги врши дејствијата за техничко воведување, одржување, обработка и ажурирање на информациите од објавената содржина, задржувајќи го правото на промена на видот, технологијата и дизајнот на дадените услуги.
ПРЕНОС НА ПРАВА, РЕИНВЕСТИРАЊЕ, АВТОМАТСКО ИНВЕСТИРАЊЕ И ОТКАЖУВАЊЕ ОД ДОГОВОРОТ
Инвеститорот може да го пренесе своето побарување на трети лица кои се корисници на платформата P2p.mk со регистриран кориснички профил со попуст согласно со условите од договорот со Оргинаторот.
Преносот според претходната одредба има ефект во однос на Оргинаторот по добивањето на билатерално известување од страна на инвеститорот што пренесува и стекнува во платформата P2p.mk и потврда од администраторот.
Инвеститорот може да се откаже од договорот за сите или дел од купените побарувања, со експлицитна писмена изјава до Администраторот, поднесена преку платформата P2p.mk, а раскинувањето на Договорот за отстапување на побарувањата ќе се направи согласно условите прадвидени во истиот.
Оргинаторот може да го раскине договорот со инвеститорот за сите или дел од купените побарувања со едномесечно известување до инвеститорот преку платформата P2p.mk.
Инвеститорот може однапред да акумулира средства, вклучително и од стекнатите права за примање плаќања, кои се складирани од платформата P2p.mk како личен паричник со виртуелна визуелизација на побарувањата, за купување на нови побарувања преку реинвестирање или автоматско инвестирање. Опциите за нив се однапред поставени и отфрлени од инвеститорот со активирање на виртуелни копчиња или користење на комбинации за управување со виртуелна изложба со количка, според програмата што ја нуди платформата P2p.mk за избор на преференции, филтри, поставки.
ОБРАБОТКА И ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
Со внесување на потребните податоци за регистрација според поставените критериуми и чекорите во платформата P2p.mk, корисникот дава електронска изјава, со која доброволно дава своја експлицитна согласност за обработка на информации кои содржат лични податоци, согласно со Политиката за приватност.
Личните податоци на корисниците ќе се користат и обработуваат во потребната мера за целите на објавените услуги, достапни преку платформата P2p.mk, во согласност со нормативниот ред и ќе бидат заштитени со технички и организациски мерки, во согласност со Законот за заштита на личните податоци.
ГОЛДМЕН ДООЕЛ СКОПЈЕ е обработувач на лични податоци во име и врз основа на писмен договор со Оргинаторот.
ПРИГОВОРИ
Секој можен спор помеѓу платформата P2p.mk и корисниците ќе биде решен со заеднички напори на страните со договор.
Секој корисник има право да поднесува приговори во писмена или електронска форма со испраќање на објавените адреси и средства за кореспонденција. ГОЛДМЕН ДООЕЛ СКОПЈЕ најдоцна во рок од 14 четиринаесет работни дена од приемот на приговорот г разгледува и со образложено решение се произнесува.
VII. ДРУГИ УСЛОВИ

Секој корисник на платформата P2p.mk е лично одговорен за законитоста на своите постапки.
Услугите на платформата P2p.mk може да се користат само за легални цели, во согласност со објавените општи услови за пристап до услугите.
Освен ако не е поинаку наведено, веб-страницата на платформата P2p.mk со нејзините елементи и содржина, уметнички дела и дизајн, трговски марки, избрани бази на податоци, софтвер, домен, рекламни производи, графика, логоа, фотографии итн., без разлика дали е регистрирана или не , се сопственост на ГОЛДМЕН ДООЕЛ Скопје и истите се користат со нивна согласност и се предмет на заштита како интелектуална сопственост.
Хиперврските од платформата P2p.mk до сајтови во сопственост на трети страни, доколку ги има, се обезбедени исклучиво за погодност на корисникот и платформата не презема одговорност за нив или нивната содржина и начинот на кој тие ги користат личните податоци на потрошувачот. При посета на некои од овие страници, корисникот го прави тоа целосно на сопствен ризик.
P2p.mk го задржува правото да ги промени овие Општи услови и услови со тоа што ќе ги извести корисниците со објавување на веб-страницата. Секоја измена на овие општи услови ќе важи за понатамошното користење на платформата.
Овие Општи одредби и услови се прифатени од ГОЛДМЕН ДООЕЛ Скопје.

Последна промена и ажурирање од 31.05.2022 година

Следете нè на социјалните медиуми


Facebook Twitter Instagram Linkedin