јануари 12, 2023

Глобални трендови на индустријата за P2P позајмување

Платформите за P2P позајмување сe во подем и го задржуваат најголемиот пазарен удел од глобалниот пазар за заеми, поради бројни предности како: побрзо одобрување и исплати, […]
ноември 20, 2017

Инвестирајте во првата P2P онлајн платформа во Македонија

Р2Р позајмување (eng. peer-to-peer lending) може да се дефинира како директно финансирање помеѓу поединци без никакво посредување на финансиски институции (банки, факторинг друштва и сл). Посредник […]