Глобални трендови, предизвици и можности за инвестирање во 2024 година: P2P Перспектива